HQTronics

Algemene voorwaarden HQTronics

Download de voorwaarden (PDF)

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Hacquebord Elektronica
Artikel 1 DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder door Hacquebord Elektronica te leveren producten onder meer verstaan, een of meerdere hieronder genoemde zaken en/of diensten.
het resultaat van enig onderzoek.
het resultaat van een ontwikkeling van apparatuur en/of programmatuur.
apparatuur en/of programmatuur.
documentatie in algemene zin.
dienstverlening in de vorm van het beschikbaar stellen van manuren en kennis en/of kunde.
1.2. Onder het begrip cliënt wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan: de wederpartij van Hacquebord Elektronica bij de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 
Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. De onderhavige voorwaarden maken deel uit van alle offertes tot en overeenkomsten ter zake van levering van producten als omschreven in artikel 1 van onderhavige voorwaarden.
2.2. Van de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Hacquebord Elektronica aan cliënt is kenbaar gemaakt.
2.3. Indien en voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat enige bepaling of een deel daarvan in strijd met een bepaling van dwingend rechtelijke aard, de goede zeden of openbare orde mocht zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling of het betreffende gedeelte daarvan, als niet overeengekomen worden beschouwd, met dien verstande dat voor het overige de inhoud van de onderhavige voorwaarden van toepassing zal blijven.
 
Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven geldt dat iedere, door of namens Hacquebord Elektronica gedane prijsopgave, offerte of aanbieding geheel vrijblijvend is en wordt gedaan op basis van de op het tijdstip van de prijsopgave/offerte of aanbieding geldende prijzen en specificaties. Beschrijvingen in aanbiedingen, prospectie, catalogi, orderbevestigingen en berekeningen, alsmede andere door Hacquebord Elektronica verstrekte gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk doch niet strikt bindend. De door Hacquebord Elektronica verstrekte gegevens blijven eigendom van Hacquebord Elektronica en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven, zulks op straffe van verbeurte van een door Hacquebord Elektronica direct opeisbare boete van 10.000,--.
3.2. De overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn komt eerst tot stand, nadat deze schriftelijk door Hacquebord Elektronica is bevestigd. Elke overeenkomst tussen Hacquebord Elektronica en cliënt komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat aan Hacquebord Elektronica genoegzaam is gebleken dat cliënt kredietwaardig is, dan wel zijn kredietwaardigheid voldoende is gewaarborgd. Indien Hacquebord Elektronica zulks wenst, dient cliënt op eerste verzoek van Hacquebord Elektronica zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Hacquebord Elektronica.
3.3. Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst zijn slechts bindend voor zover Hacquebord Elektronica deze schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd. Bij mondelinge opdrachten berust het risico voor vergissingen bij cliënt.
3.4. Hacquebord Elektronica behoudt zich het recht voor te allen tijde na totstandkoming van de overeenkomst, deze door een schriftelijke verklaring, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te ontbinden indien zij goede gronden heeft te vrezen voor de kredietwaardigheid van cliënt en/of cliënt op verzoek onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Hacquebord Elektronica, zonder enige gehoudenheid van Hacquebord Elektronica tot nakoming van het overige en/of schadevergoeding.
 
Artikel 4 UITVOERING OVEREENKOMST
4.1. De door Hacquebord Elektronica opgegeven levertijden en/of tijdschema's gelden slechts bij benadering en zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst gebruikelijk geldende werkomstandigheden en tijdige levering van de door de uitvoering van de betreffende overeenkomst door Hacquebord Elektronica bij derden bestelde zaken en/of diensten.
4.2. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging in bedoelde werkomstandigheden of dat de zaken/diensten of een deel daarvan, niet tijdig aan Hacquebord Elektronica zijn geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is. In geval van overschrijding van de bij benadering opgegeven leveringstermijnen om andere dan bovengenoemde redenen, zal cliënt Hacquebord Elektronica in de gelegenheid stellen, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, alsnog binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
4.3. Indien naar het oordeel van Hacquebord Elektronica zulks noodzakelijk wordt geacht, is Hacquebord Elektronica bevoegd zich door een derde bij de uitvoering van de overeenkomst terzijde te laten staan. Hacquebord Elektronica zal cliënt van haar voornemen een derde in te schakelen op de hoogte stellen en hieromtrent met cliënt in overleg treden.
4.4. Teneinde Hacquebord Elektronica in staat te stellen de overeenkomst tijdig naar behoren uit te voeren, verplicht cliënt zich er voor zorg te dragen dat de vereiste voorzieningen op het afleveradres aanwezig zijn en naar behoren functioneren. Onder voorzieningen wordt te dezen ondermeer verstaan: stroomvoorziening, benodigde (tele)communicatieaansluitingen en beschikbare ruimte voor installatie. Indien ten gevolge van het ontbreken van de benodigde voorzieningen levering niet op het overeengekomen tijdstip plaatsvindt, zal de leveringstijd zodanig verlengd worden als nodig is om de benodigde voorzieningen gereed te krijgen.
4.5. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats in verscheidene fasen volgens een door Hacquebord Elektronica opgegeven tijdschema. Hacquebord Elektronica is gerechtigd alvorens tot levering van een volgende deellevering over te gaan, van cliënt schriftelijke goedkeuring te verlangen van de daaraan voorafgaande deellevering. Goedkeuring wordt geacht te zijn verkregen indien, hetzij door Hacquebord Elektronica zelf, hetzij door
cliënt het geleverde product is getest en de testresultaten door cliënt niet binnen een week na afgifte zijn verworpen.
4.6. Indien betaling in deeltermijnen is overeengekomen is Hacquebord Elektronica gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het door cliënt ter zake verschuldigde aan Hacquebord Elektronica is voldaan of door cliënt voldoende zekerheid is gesteld voor nakoming van zijn betalingsverplichting.
4.7. Als plaats van levering geldt met betrekking tot apparatuur het door cliënt opgegeven adres. Vanaf het moment dat de apparatuur zich in het door opdrachtgever aangegeven afleveradres bevindt, komt het voor zijn risico. Levering van diensten en programmatuur zullen geacht worden te zijn geschied op het moment dat Hacquebord Elektronica zulks schriftelijk aan cliënt kenbaar heeft gemaakt.
4.8. Cliënt verplicht zich alle noodzakelijke hulp en medewerking te verlenen, waaronder mede wordt verstaan het verstrekken van benodigde gegevens en/of inlichtingen, teneinde Hacquebord Elektronica in staat te stellen de overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren.
 
Artikel 5 ANNULERING EN WIJZIGINGEN
5.1. Annulering door cliënt van de aan Hacquebord Elektronica verstrekte opdracht is slechts mogelijk met instemming en schriftelijke bevestiging van Hacquebord Elektronica. Hacquebord Elektronica is voordat de opdracht in uitvoering is genomen bevoegd aan cliënt een te stellen zekerheid te vragen overeenkomende met 10% van de overeengekomen prijs.
5.2. Ter zake van een reeds door Hacquebord Elektronica in uitvoering genomen en nadien geannuleerde opdracht is cliënt verplicht naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan Hacquebord Elektronica de overeengekomen prijs te voldoen, vermeerderd met de ten gevolge van de annulering door Hacquebord Elektronica gederfde winst.
5.3. De aan enige wijziging, aanvulling of correctie voor Hacquebord Elektronica verbonden meerkosten zullen aan cliënt in rekening worden gebracht. Vermindering van de overeengekomen prijs als gevolg van een wijziging of correctie is mogelijk, met dien verstande dat Hacquebord Elektronica bevoegd is de reeds gemaakte kosten en te derven winst aan cliënt in rekening te brengen.
 
Artikel 6 RECLAMES/GARANTIES
6.1. Voor zover met betrekking tot door Hacquebord Elektronica ontwikkelde producten garantie wordt verstrekt, zal zulks tussen partijen afzonderlijk worden vastgelegd met inachtneming van het navolgende.
Geen aanspraak op garantie bestaat indien:
cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hacquebord Elektronica wijzigingen in het product heeft aangebracht of deze door een derde heeft laten aanbrengen;
cliënt het product onoordeelkundig heeft gebruikt.
6.2. Indien cliënt een gegrond beroep doet op enige garantiebepaling zal Hacquebord Elektronica geconstateerde gebreken in het product kosteloos opsporen en herstellen.
6.3. Voor het opsporen en herstellen van gebreken waarvan wordt vastgesteld dat deze niet onder de garantiebepalingen vallen, is Hacquebord Elektronica gerechtigd de hieraan verbonden kosten aan cliënt in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.
 
Artikel 7 PRIJZEN
7.1. Alle door Hacquebord Elektronica gehanteerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en alle overige heffingen en belastingen welke Hacquebord Elektronica in verband met de overeenkomst schuldig mocht zijn. Vorenstaande belastingen en heffingen, hoe ook genaamd, komen voor rekening van cliënt.
7.2. Indien na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Hacquebord Elektronica en cliënt er voor het moment van levering als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden, één of meer kostprijsfactoren, waaronder onder meer invoerrechten, accijnzen, prijzen van de in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst bestelde zaken/goederen, loonkosten en dergelijke, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden, heeft Hacquebord Elektronica het recht de overeengekomen prijs met inachtneming van het bovenstaande, te verhogen. Verhoging van de overeengekomen prijs geeft cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 8 BETALING
8.1. Facturen van Hacquebord Elektronica dienen door de wederpartij binnen de daarop aangegeven termijn en wijze betaald te worden. Alle betalingen geschieden zonder enige aftrek, korting schuldvergelijking of opschorting.
8.2. In geval van niet tijdige betaling van een factuur worden alle overige betalingsverplichtingen van cliënt onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Hacquebord Elektronica ter zake reeds heeft gefactureerd.
8.3. Vanaf het moment dat cliënt ten gevolge van niet tijdige betaling in verzuim is, is hij aan Hacquebord Elektronica een rente over het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandsche Bank B.V. plus 3%, met een minimum van de wettelijke commerciële rente per jaar.
8.4. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan cliënt in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, rapport Voorwerk II.
8.5. Iedere betaling door cliënt strekt in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en komt vervolgens in mindering op de oudste vorderingen.
 
Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1. Hacquebord Elektronica behoudt zich de eigendom voor van door haar te leveren of geleverde producten tot aan integrale voldoening door cliënt aan Hacquebord Elektronica van de verschuldigde prestaties ter zake van de uitvoering van de overeenkomst. Het eigendom wordt eveneens voorbehouden tot aan voldoening door cliënt aan Hacquebord Elektronica van door laatstgenoemde gemaakte kosten ter incassering van haar vordering op cliënt, zulks met inbegrip van rente en kosten.
 
Artikel 10 GEBRUIKSRECHTEN
10.1. Ten aanzien van door Hacquebord Elektronica geleverde programmatuur, waarop ten behoeve van Hacquebord Elektronica de intellectuele en industriële eigendom blijft rusten, geldt dat aan cliënt het gebruiksrecht wordt overgedragen.
10.2. Het gebruiksrecht als genoemd in lid 1 van onderhavig artikel houdt in dat cliënt uitsluitend ten eigen behoeve het in tijd ongelimiteerde gebruik toekomt van de geleverde programmatuur. Het gebruiksrecht is exclusief en mag niet worden overgedragen of aan een derde, of op welke wijze ook worden afgestaan.
10.3. Het gebruiksrecht kan door Hacquebord Elektronica worden ingetrokken indien cliënt zijn betalingsverplichtingen jegens Hacquebord Elektronica ter zake van de geleverde programmatuur niet nakomt.
 
Artikel 11 INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM
11.1. Tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen behoudt Hacquebord Elektronica al haar aanspraken op de intellectuele en industriële eigendomsrechten betrekking hebbende op de aan cliënt geleverde producten.
11.2. Indien is overeengekomen de op een in opdracht van cliënt ontwikkeld product rustende intellectuele en industriële eigendomsrechten aan cliënt over te dragen, zullen voornoemde eigendomsrechten op cliënt overgaan op het moment dat cliënt zijn verplichtingen jegens Hacquebord Elektronica volledig is nagekomen.
 
Artikel 12 GEHEIMHOUDING
12.1. Hacquebord Elektronica verplicht zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Hacquebord Elektronica, of door Hacquebord Elektronica bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, kennisnemen en welke gegevens kennelijk van vertrouwelijke aard zijn. Door Hacquebord Elektronica zullen de door cliënt gegeven voorschriften met betrekking tot het omgaan met gegevens van vertrouwelijke aard worden nageleefd.
 
Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Hacquebord Elektronica niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
13.2. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is Hacquebord Elektronica in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
13.3. Evenmin is Hacquebord Elektronica aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in een door Hacquebord Elektronica geleverd product indien:
Hacquebord Elektronica het product niet in het verkeer heeft gebracht;
het gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop Hacquebord Elektronica het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel door Hacquebord Elektronica is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van het bedrijf;
het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften en/of door cliënt voorgeschreven specificaties;
het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip, waarop het product door Hacquebord Elektronica in het verkeer is gebracht of aan een cliënt ter beschikking is gesteld, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.
13.4. De aansprakelijkheid van Hacquebord Elektronica wordt mede beoordeeld op grond van de door haar gesloten product-,bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen alsmede de Wet Productaansprakelijkheid.
13.5. De omvang van de eventuele door Hacquebord Elektronica te vergoeden schade zal, behoudens het elders in dit artikel bepaalde, nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van het aan cliënt geleverde.
 
Artikel 14 OPSCHORTING, ONTBINDING, OVERMACHT
14.1. In geval van tijdelijke overmacht aan de zijde van Hacquebord Elektronica, zal cliënt niet tot ontbinding van de overeenkomst kunnen overgaan, behoudens voor zover van cliënt instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Ontbinding kan slechts geschieden door rechterlijke tussenkomst, tenzij partijen wederzijds met ontbinding
instemmen.
14.2. In geval door Hacquebord Elektronica de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn voortvloeien, niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn of worden nagekomen, zal cliënt Hacquebord Elektronica in de gelegenheid stellen om alsnog, alle omstandigheden in aanmerking genomen, binnen een redelijke termijn naar behoren te presteren.
14.3. Onder overmacht wordt in onderhavige overeenkomst verstaan een niet aan Hacquebord Elektronica toe te rekenen tekortkoming als gevolg van een buiten de macht van Hacquebord Elektronica gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid waaronder in ieder geval wordt begrepen:
oorlog of daarop gelijkende situatie, burgeroorlog, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, ziekte van personeel van Hacquebord Elektronica, tekortschieten van toeleveranciers, maatregelen van de overheid (buitenlandse overheden daaronder begrepen) zoals vervoer, import-, export-, op productverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen, verstoring in valutaverhoudingen.
 
Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT
15.1. op alle overeenkomsten, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 16 BEVOEGDE RECHTER
16.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daaruit mochten voortvloeien, zullen in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij Hacquebord Elektronica er de voorkeur aan geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de geldende competentie bevoegde rechter te onderwerpen.
 
Artikel 17 SLOTBEPALING
17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden